برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان وصنایع وابسته